logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus RODO
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych ze zmianą imienia i nazwiska
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych dowodami osobistymi
   minus Klauzula informacyjna dla monitoringu
   minus Regulamin monitoringu Urzędu Miejskiego w Barlinku
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z podatkami i opłatami dla których organem podatkowym jest Burmistrz Barlinka
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

W GMINIE BARLINEK

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku zwanym dalej UM Barlinek oraz na terenie Miasta Barlinek, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Barlinka.
 3. Celem stosowania, prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się w budynkach UM Barlinek i terenach na obszarze miasta Barlinek.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:
  a) budynek Urzędu Miejskiego w Barlinku ul. Niepodległości 20, wejścia, parking

b) miasto Barlinek z lokalizacją: skrzyżowanie przejście dla pieszych ul. Niepodległości ul. Różana Rynek, park im. E. Laskera, Plac Bankowy.

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia;
  b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
  c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń;

d) oprogramowania dostępowego.

 1. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 3. Przy głównych wjazdach, wejściach umieszcza się tabliczki informacyjne zawierające dodatkowo klauzulę informacyjną.
 4. Rejestratory wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniach technicznych Komisariatu Policji w Barlinku ul. Ogrodowa 8
 5. Podgląd obrazu z monitoringu miejskiego znajduje się w pomieszczeniach biurowych Komisariatu Policji w Barlinku ul. Ogrodowa 8
 1. Dostęp do obrazu monitoringu mają upoważnieni pracownicy UM Barlinek oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia, pracownicy serwisu technicznegona podstawie umowy powierzenia.
 2. Dostęp do zapisu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy UM Barlinek oraz obsługa serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 3. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze itp. na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszać prawa i wolności osób trzecich.
 4. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy ze względu na technikę wykonywanych zapisów.
 5. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do UM Barlinek z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w UM Barlinek ul. Niepodległości 20 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 7. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, przybliżony czas zdarzenia oraz sygnaturę, oznaczenie zgłoszonego uprawnionym organom zdarzenia.
 8. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu ze względu na synchronizację czasu.
 9. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w UM Barlinek sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię.

 1. Kopia przechowywana u upoważnionego pracownika UM Barlinek w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, organom.
  W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji, organów przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez UM Barlinek.
 3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez tabliczki informacyjne i udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie UM Barlinek.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załączniki do pobrania: 2019-09-12 13:54:33 - wniosek (16.88 kB)

Ilość odwiedzin: 2328
Nazwa dokumentu: Regulamin monitoringu Urzędu Miejskiego w Barlinku
Skrócony opis: Regulamin monitoringu Urzędu Miejskiego w Barlinku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc-Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-09-12 13:48:04
Data udostępnienia informacji: 2019-09-12 13:48:04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-12 13:54:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner