logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus RODO
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych ze zmianą imienia i nazwiska
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z ewidencją ludności
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych dowodami osobistymi
   minus Klauzula informacyjna dla monitoringu
   minus Regulamin monitoringu Urzędu Miejskiego w Barlinku
   minus Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z podatkami i opłatami dla których organem podatkowym jest Burmistrz Barlinka
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z podatkami i opłatami dla których organem podatkowym jest Burmistrz Barlinka

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (zwanego dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Barlinka z siedzibą przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
  2.  Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@barlinek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z  realizacją zadań  z zakresu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO), a w szczególności:

- realizacji zobowiązań podatkowych,

- informacji i deklaracji podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, tajemnicy skarbowej zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tj. zadań realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e cyt. rozporządzenia,

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Ilość odwiedzin: 6016
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z podatkami i opłatami dla których organem podatkowym jest Burmistrz Barlinka
Skrócony opis: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie spraw związanych z podatkami i opłatami dla których organem podatkowym jest Burmistrz Barlinka
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jakubowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Jakubowska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2020-01-03 12:18:28
Data udostępnienia informacji: 2020-01-03 12:18:28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-03 12:21:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner