logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   minus Uchwały 2003
      minus IV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr IV/36/2003
         minus Uchwała Nr IV/37/2003
         minus Uchwała Nr IV/38/2003
         minus Uchwała Nr IV/39/2003
         minus Uchwała Nr IV/40/2003
         minus Uchwała Nr IV/41/2003
         minus Uchwała Nr IV/42/2003
         minus Uchwała Nr IV/43/2003
         minus Uchwała Nr IV/44/2003
         minus Uchwała Nr IV/45/2003
         minus Uchwała Nr IV/46/2003
         minus Uchwała Nr IV/47/2003
         minus Uchwała Nr IV/48/2003
         minus Uchwała Nr IV/49/2003
         minus Uchwała Nr IV/50/2003
         minus Uchwała Nr IV/51/2003
         minus Uchwała Nr IV/52/2003
         minus Uchwała Nr IV/53/2003
         minus Uchwała Nr IV/54/2003
         minus Uchwała Nr IV/55/2003
         minus Uchwała Nr IV/56/2003
         minus Uchwała Nr IV/57/2003
         minus Uchwała Nr IV/58/2003
         minus Uchwała Nr IV/59/2003
         minus Uchwała Nr IV/60/2003
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr IV/40/2003
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 24 kwietnia 2003r

w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372) uchwala co następuje:

§1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§2. 1. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie oraz w punktach usytuowanych w bezpośredniej bliskości:

 1. szkół,
 2. przedszkoli,
 3. cmentarzy,
 4. obiektów kultu religijnego.
 5. szpitala.

2. Położenie punktu sprzedaży musi być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

§3. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się wyłącznie w oparciu o zezwolenie wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek lub osobę do tego upoważnioną.

§4. 1. Ustala się następujące rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. rodzaju A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
 2. rodzaju B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. rodzaju C - powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Ustala się następujące rodzaje zezwoleń ze względu na sposób sprzedaży:

 1. I - przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 2. II - przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 3. III - jednorazowe,
 4. IV - przyjęciowe (okolicznościowe - na organizację przyjęć.)

§5. Zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży są wydawane w granicach liczby (limitu) punktów sprzedaży ustalonej przez Radę Miejską w Barlinku.

§ 6. Sprzedaż napojów alkoholowych rodzaju A(piwo) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzona może być w punktach:

 1. posiadających decyzję na prowadzenie działalności handlowej,
 2. nie będących częścią lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym.

§ 7.1. Sprzedaż napojów alkoholowych rodzaju B(wino) i C(wódka) ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w punktach sprzedaży, którymi są:

1) sklepy z artykułami spożywczymi,
2) wydzielone stoiska w punktach sprzedaży detalicznej z artykułami spożywczymi,
3) kioski wielobranżowe w hotelach.

2. Punkty sprzedaży wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2:

1) muszą posiadać decyzję o przeznaczeniu lokalu na działalność handlową,
2) nie mogą być w hurtowniach,
3) nie mogą być w budynkach wielorodzinnych gdzie część pomieszczeń lokalu mieszkalnego przeznaczono na działalność gospodarczą (handlową),
4) nie mogą być tymczasowym obiektem budowlanym jak kioski uliczne, obiekty kontenerowe itp. zgodnie z prawem budowlanym.

§ 8. Sprzedaż piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w ogródkach gastronomicznych posiadających pozytywną opinię (postanowienie) Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 9. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych A(piwo), B(wino), C(wódka) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w lokalu gastronomicznym:

1) posiadającym decyzję o przeznaczeniu lokalu na działalność gastronomiczną,
2) nie będącym częścią lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
3) nie będącym tymczasowym obiektem budowlanym.

2. Wymagania ust. 1 pkt. 3 nie dotyczą napojów alkoholowych A(piwo).

§10. Dopuszcza się wydawanie zezwoleń jednorazowych na imprezy okolicznościowe (np. festyny) w innych miejscach niż wyznaczone na co wymagana jest dodatkowa zgoda właściciela terenu lub lokalu.

§11.  Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu gdzie wymagana jest zgoda organizatora imprezy.

§12. 1. Mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe na obsługę imprezy okolicznościowej lub na wolnym powietrzu z wyłączeniem zawodów sportowych, do których nie stosuje się przepisów §2 ust. 2, §5, 6, 7 , 9.

2. Zezwolenia jednorazowe mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na czas określony oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

§13. Mogą być wydawane zezwolenia przyjęciowe przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć. Do zezwoleń tych nie stosuje się przepisów §2 ust. 2, §5, 6, 7 , 9.

§14. Warunkiem uzyskania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest spełnienie wymogów wynikających z:

 1. ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami),
 2. uchwały Rady Miejskiej w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) lub odpowiednio w miejscu sprzedaży (gastronomia).

§15. Wydane dotychczas zezwolenia pozostają ważne do czasu określonego w zezwoleniu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXXVII/337/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ilość odwiedzin: 5612
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-10 11:16:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner