logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   minus Uchwały 2003
      minus IV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr IV/36/2003
         minus Uchwała Nr IV/37/2003
         minus Uchwała Nr IV/38/2003
         minus Uchwała Nr IV/39/2003
         minus Uchwała Nr IV/40/2003
         minus Uchwała Nr IV/41/2003
         minus Uchwała Nr IV/42/2003
         minus Uchwała Nr IV/43/2003
         minus Uchwała Nr IV/44/2003
         minus Uchwała Nr IV/45/2003
         minus Uchwała Nr IV/46/2003
         minus Uchwała Nr IV/47/2003
         minus Uchwała Nr IV/48/2003
         minus Uchwała Nr IV/49/2003
         minus Uchwała Nr IV/50/2003
         minus Uchwała Nr IV/51/2003
         minus Uchwała Nr IV/52/2003
         minus Uchwała Nr IV/53/2003
         minus Uchwała Nr IV/54/2003
         minus Uchwała Nr IV/55/2003
         minus Uchwała Nr IV/56/2003
         minus Uchwała Nr IV/57/2003
         minus Uchwała Nr IV/58/2003
         minus Uchwała Nr IV/59/2003
         minus Uchwała Nr IV/60/2003
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR IV/36/2003
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 23 stycznia 2003 roku


w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806).

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zryczałtowana miesięczną dietę dla:

1) radnych zamieszkałych stale na terenie miasta Barlinka w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia;
2) radnych zamieszkałych stale poza terenem miasta Barlinka w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia;
3) wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia;
4) przewodniczących komisji w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia;
5) przewodniczącego Rady Miejskiej w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia.

2. Przez minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1,2,3,4 i 5 rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników ustalone ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679).

3. Za nieobecność na posiedzeniu (sesji, komisji) potrąca się kwotę 100 zł.

4. Potrąceń, o których mowa w ust. 3 nie stosuje się w przypadku nieobecności spowodowanej uczestnictwem w szkoleniach, naradach i podróżach służbowych związanych z pracą Rady Miejskiej.

 

§ 2. 1. Z tytułu podróży służbowych radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U, Nr 66, poz. 800, zm. z 2002 Dz.U. Nr 14, poz. 138).

2. W przypadku, o którym mowa w §5, ust. 3 rozporządzenia wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały, ustala się stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego w wysokościach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271).

3. Czynności, o których mowa w §2, ust. 1 rozporządzenia, wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały, w stosunku do Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący Jan Janas, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Mariusz Maciejewski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Barlinek.

§ 4.Traci moc uchwała Nr XXVI/231/2000 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003 roku.

Załączniki do pobrania: 2003-11-27 13:12:40 - Uchwała Nr IV/36/2003 w formacie MS WORD 97 (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6252
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-27 13:07:59
Data udostępnienia informacji: 2003-11-27 13:07:59
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-05 11:15:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner