logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   minus Uchwały 2013
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLVI/558/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/559/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/560/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/561/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/562/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/563/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA Nr XLVI/564/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/556/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/557/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLVI/557/2013
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 24 października 2013 r.

 

w sprawie opłaty od posiadania psów.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych11 (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

          § 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Barlinku: 
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów; 
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów; 
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

         § 2. Wprowadza się na terenie Gminy Barlinek opłatę od posiadania psów. 

         § 3. 1. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości: 
a) 40 zł rocznie od jednego psa wysterylizowanego; 
b) 70 zł rocznie od pozostałych.

         2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1a fakt sterylizacji winien być potwierdzony przez lekarza weterynarii.

         § 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

          2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

          § 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać na rachunek budżetu Gminy, w kasie urzędu lub u inkasenta.

          § 6. 1 Traci moc uchwała Nr XXIX/373/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2115). 

          § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
mgr Dariusz Zieliński

Ilość odwiedzin: 3159
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLVI/557/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
Skrócony opis: w sprawie opłaty od posiadania psów
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-11-05 09:54:11
Data udostępnienia informacji: 2013-11-05 09:54:11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-05 09:57:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner