logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   minus Uchwały 2003
      minus IV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr IV/36/2003
         minus Uchwała Nr IV/37/2003
         minus Uchwała Nr IV/38/2003
         minus Uchwała Nr IV/39/2003
         minus Uchwała Nr IV/40/2003
         minus Uchwała Nr IV/41/2003
         minus Uchwała Nr IV/42/2003
         minus Uchwała Nr IV/43/2003
         minus Uchwała Nr IV/44/2003
         minus Uchwała Nr IV/45/2003
         minus Uchwała Nr IV/46/2003
         minus Uchwała Nr IV/47/2003
         minus Uchwała Nr IV/48/2003
         minus Uchwała Nr IV/49/2003
         minus Uchwała Nr IV/50/2003
         minus Uchwała Nr IV/51/2003
         minus Uchwała Nr IV/52/2003
         minus Uchwała Nr IV/53/2003
         minus Uchwała Nr IV/54/2003
         minus Uchwała Nr IV/55/2003
         minus Uchwała Nr IV/56/2003
         minus Uchwała Nr IV/57/2003
         minus Uchwała Nr IV/58/2003
         minus Uchwała Nr IV/59/2003
         minus Uchwała Nr IV/60/2003
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR IV/41/2003
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 23 stycznia 2003 r.

w sprawie: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Barlinek w obszarze Jeziorna – „Zaułek”.
  
          Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; ze zmianami w 1999 r.: Dz.U. Nr 41 poz. 412; Dz.U. Nr 111 poz. 1279; w 2000 r.: Dz.U. Nr 12, poz. 136, Dz.U. Nr 109 poz. 1157, Dz.U. Nr 120 poz. 1268; w 2001 r.: Dz.U. Nr 5 poz. 42, Dz.U. Nr 14 poz. 124, Dz.U. Nr 100 poz. 1085, Dz.U. Nr 115 poz. 1229, Dz.U. Nr 154 poz. 1804; w 2002 r.: Nr 25 poz. 253,Nr 113 poz. 984) uchwala się co następuje:

Rozdział I. Ustalenia ogólne

§ 1

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/256/2001 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/354/2002 z dnia 14 lutego 2002 r., uchwala się zmianę planów: ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/272/94 Rady Gminy i Miasta Barlinek z dnia 26 maja 1994 r. (Dz.Urz.Woj. Gorzowskiego Nr 13 poz. 100) oraz szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta Barlinka, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/103/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Barlinek z dnia 6 kwietnia 1988 r. (Dz.Urz.Woj.Gorzowskiego Nr 9 poz. 73) podtrzymanego Uchwałą Nr VI/55/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. (Dz.Urz.Woj. Gorzowskiego Nr 38 poz. 329).

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 0,812 ha oznaczony na rysunku, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w granicach działek ewidencji gruntów oznaczonych numerami: 223/1, 223/5, 223/6, 223/7, 223/8, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/6, 225 oraz część działki 223/9.

3. Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów nierolnych pod funkcje: mieszkaniowo-turystyczne i usługowe, z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Rozdział II. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów

§ 2

Wyznacza się teren o symbolu MN, UT wg załącznika z następującymi ustaleniami:
1) przeznaczenie terenu dla mieszkalnictwa i usług turystycznych w zakresie:
     a) mieszkalnictwa wielorodzinnego lub jednorodzinnego,
     b) mieszkalnictwa pensjonatowego tj. turystycznej bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania i towarzyszącego mieszkalnictwa oraz zieleni urządzonej,
     c) zaplecza gastronomiczno-klubowego dla bazy noclegowej;
2) parkowanie na własnej działce dla potrzeb użytkowników nieruchomości w zakresie:
     a) wbudowanych parkingów i garaży dla samochodów do 2,5 t wg ustaleń pkt. 8,
     b) parkingów dla samochodów do 2,5 t poza terenami zabudowy przesłaniając ich ekspozycje od strony jeziora zielenią zimozieloną;
3) obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu, określone w § 8 ust. 5;
4) ustalone i nieprzekraczalne linie zabudowy wg załącznika;
5) intensywność zabudowy (stanowiąca sumę powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych po zewnętrznym obrysie do powierzchni działki) do 0,8; a powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu;
6) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki;
7) wysokość zabudowy:
     a) budynku o odtwarzanych gabarytach i w zabudowie przyległej - trzy kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
     b) w pozostałej planowanej zabudowie dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe (od strony ulicy KX wysokość zabudowy 9,5 m od poziomu parteru do kalenicy);
8) dachy:
     a) dwuspadowe o jednakowym nachyleniu wszystkich połaci wynoszącym 450 ze zróżnicowaniem wysokości kalenic od 0,5 do 1,0 m tak w poszczególnych budynkach jak i w ich częściach (wprowadzenie ścianki kolankowej, różnych wysokości pomieszczeń, poszerzenie części budynków w dostosowaniu do ich funkcji i przeznaczenia),
     b) usytuowanie kalenic wg zasad określonych na załączniku tj. z kalenicami równoległymi do ulic przy których sytuowane są budynki,
     c) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym,
     d) w planowanej zabudowie, od strony jeziora doświetlanie poddaszy lukarnami o łącznej powierzchni do 30% powierzchni połaci dachowej, z zakazem stosowania okien połaciowych;
9) w planowanej zabudowie elewacje rozczłonkowane:
     a) z fragmentami wystroju nawiązującymi do konstrukcji ryglowej (mur pruski) oraz muru z kamienia,
     b) z opaskami wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz z gzymsami okapowymi
i między kondygnacjami,
     c) stolarka okienna i drzwiowa nawiązująca kształtem do stosowanej w obiektach zabytkowych Starego Miasta;
10) istniejąca zabudowa mieszkalna i gospodarcza do likwidacji wg ustaleń załącznika;
11) w zagospodarowaniu terenów niezabudowanych:
     a) ograniczyć należy przekształcenia ukształtowania terenu z zakazem jego tarasowej niwelacji oraz skarp i murów oporowych, do niezbędnego minimum wynikającego z lokalizacji miejsc parkowania,
     b) zieleń towarzysząca wysoka i niska o swobodnej kompozycji krajobrazowej bez stosowania układów linearnych zieleni o zgeometryzowanych kształtach;
12) kształtowanie zieleni wg zasad określonych na załączniku;
13) podział na dwie działki budowlane, wg zasad załącznika, z dopuszczeniem pozostawienia terenu jako jednej działki.

§ 3

Wyznacza się teren o symbolu, UT wg załącznika z następującymi ustaleniami:
1) podstawowe przeznaczenie terenu dla usług turystycznych związanych z kulturą (dyskoteka z zapleczem gastronomicznym, pokojami noclegowymi);
2) dopuszcza się uzupełniające przeznaczenie dla towarzyszącego mieszkalnictwa;
3) obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej dot. zabudowy i zagospodarowania terenu, określone wg §8 ust. 5;
4) intensywność zabudowy do 0,3, a powierzchnia zabudowy do 20 % powierzchni terenu;
5) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki;
6) utrzymuje się istniejący budynek, wpisany do ewidencji zabytków, stanowiący suterenę z dopuszczeniem nadbudowy o wysokości 2 kondygnacji w poddaszu użytkowym, o wysokości nadbudowy do 6,5 m;
7) nadbudowa, o której mowa w pkt. 5 w formie wysokiego dachu:
     a) dwuspadowego - symetrycznego wg zasad określonych na załączniku, ze ścianką kolankową,
     b) o jednakowym nachyleniu połaci wynoszącym 450,
     c) pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze naturalnym,
     d) z doświetlaniem poddaszy lukarnami o łącznej powierzchni do 30% powierzchni połaci dachowej,
     e) zakaz stosowania okien połaciowych od strony jeziora;
8) elewacje:
     a) z fragmentami wystroju nawiązującymi do konstrukcji ryglowej (mur pruski) oraz muru z kamienia,
     b) z opaskami wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz z gzymsami okapowymi i między kondygnacjami,
     c) stolarka okienna i drzwiowa nawiązująca kształtem do stosowanej w obiektach zabytkowych Starego Miasta;
9) w zagospodarowaniu terenów niezabudowanych:
     a) parkingi dla samochodów do 2,5 t przesłaniane zielenią zimozieloną od strony jeziora,
     b) zieleń towarzysząca wysoka i niska o swobodnej kompozycji krajobrazowej bez stosowania układów linearnych zieleni o zgeometryzowanych kształtach, w tym przesłaniająca i izolacyjna wg zasad określonych na załączniku,
     c) dopuszcza się utrzymanie i uzupełnianie istniejących murów oporowych i tarasowe ukształtowanie terenu od strony ciągu pieszo - jezdnego o symbolu KX.

§ 4

Wyznacza się teren ZP,UT wg załącznika z następującymi ustaleniami:
1) przeznaczenie terenu dla ogólnodostępnej zieleni urządzonej w sąsiedztwie jeziora Barlineckiego o funkcji turystyczno – wypoczynkowej;
2) obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w § 8 ust. 5;
3) zakaz zabudowy terenu z możliwością lokalizacji:
     a) ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Barlineckiego, o trasie wg zasad załącznika, o szerokości 4,0 m oraz o konstrukcji umożliwiającej dopuszczone dojazdy pożarowe oraz eksploatacyjne służb komunalnych do nieruchomości położonych przy ulicy o symbolu KX i do terenu o symbolu US, ZP,
     b) obiektów małej architektury z przenośnymi urządzeniami handlowo-gastronomicznymi dla obsługi ww. ścieżki pieszo-rowerowej;
4) kształtowanie obiektów małej architektury nawiązujących do architektury ogrodowej w formie altan o wysokości do 4,5m, stosowanych w zagospodarowaniu obrzeży jeziora Barlineckiego w rozwiązaniach konstrukcyjno materiałowych, z ich lokalizacją wg zasad określonych na załączniku;
5) miejsca wypoczynku, przy ścieżce rowerowej i oświetlenie latarniami w oprawach typu parkowego;
6) uzbrojenie terenu w zakresie sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg zasad określonych na załączniku oraz sieci oświetlenia terenu;
7) dopuszcza się podział terenu wg zasad załącznika, z włączeniem do sąsiednich działek budowlanych w terenach o symbolach MN,UT i UT z zakazem realizacji wszelkich ogrodzeń
i zachowaniem ogólnodostępnego charakteru tego terenu.

§ 5

Wyznacza się teren o symbolu US, ZP wg załącznika z następującymi ustaleniami:
1) przeznaczenie trenu dla nadbrzeża przystani wodnej;
2) obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w § 8 ust. 5;
3) zakaz zabudowy i ogradzania terenu;
4) zagospodarowanie terenu wg zasad określonych na załączniku w zakresie:
     a) dojazdu i placu manewrowego 20/20 m, wg zasad określonych na załączniku,
     b) zieleń przesłaniająca zimo-zielona wysoka,
     c) sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obsługi terenów w obszarze zmiany planu, oraz sieci oświetlenia przedmiotowego terenu.

§ 6

Wyznacza się teren o symbolu KX wg załącznika z następującymi ustaleniami:
1) przeznaczenie terenów dla pieszo-jezdni gminnej o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczenia od 6,0 m do 8,5 m wg załącznika;
2) obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w § 8 ust. 5 pkt. 1;
3) utrzymanie:
     a) istniejącej nawierzchni kamiennej (brukowej) ze względów konserwatorskich,
     b) istniejącej sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem ich wymiany i zmiany ułożenia w dostosowaniu do warunków technicznych,
     c) starodrzewu wg załącznika;
4) jezdnia o szerokości 4,5 m zawężona do 3,0 m przy skrzyżowaniu z ulicą o symbolu KDG (położoną poza granicami zmiany planu), wg zasad określonych na załączniku, nie oddzielona od chodników krawężnikami, a oznakowana innym rodzajem i kolorystyką nawierzchni;
5) dopuszcza się lokalizację stanowisk parkowania do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy w obszarze zmiany planu;
6) planowane sieci rozdzielcze uzbrojenia w zakresie: sieci wodociągowej i deszczowej oraz sieci doziemnej elektrycznej nn 0,4 KV, oświetleniowej i telefonicznej,
7) zapewnienie dojazdów do terenu o symbolu UO, US (położonego poza granicami zmiany planu), wg zasady określonej na załączniku.

Rozdział III. Zasady obsługi technicznej

§ 7

Ustala się następujące zasady obsługi technicznej:
1) dojazdy do terenu o symbolu MN,UT i terenu o symbolu UT z pieszo-jezdni wyłącznie pojazdów do 2,5 t, natomiast pozostałych pojazdów z ulicy o symbolu KDG (położonej poza obszarem zmiany planu) oraz dojazdy eksploatacyjne i pożarowe do ww. terenów i do terenu przystani wodnej o symbolu US, ZP z wykorzystaniem ścieżki pieszo–rowerowej w terenie o symbolu ZP,UT;
2) planowane sieci rozdzielcze uzbrojenia terenu wyłącznie doziemne;
3) obsługa terenów w obszarze zmiany planu w zakresie:
     a) terenu o symbolu MN, UT w odniesieniu do nieruchomości położonej przy ulicy KDG (znajdującej się poza obszarem zmiany planu) poprzez sieci rozdzielcze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne nn, gazowe i telefoniczne, znajdujące się w tej ulicy,
     b) pozostałych nieruchomości w terenie o symbolu MN, UT oraz o symbolu UT - z sieci rozdzielczych w ulicy o symbolu KX w tym: wodociągowych elektroenergetycznych kablowych i telefonicznych z utrzymaniem dotychczasowego zakresu obsługi,
     c) obsługa nieruchomości wymienionych w pkt. b położonych w obszarze zmiany planu,
w zakresie sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w terenach o symbolu ZP, UT i US, ZP wg zasad określonych na załączniku,
     d) sieć oświetleniowa w ulicy o symbolu KX i w terenach o symbolu ZP, UT i o symbolu
US, ZP;
4) zaopatrzenie ludności w wodę z urządzeń komunalnych:
     a) miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy o symbolu KDG usytuowanej poza obszarem zmiany planu,
     b) studni awaryjnych zlokalizowanych poza terenem zmiany planu w obszarze Starego Miasta;
5) zaopatrzenie w wodę dla celów ochrony p. pożarowej z sieci wodociągowej i powierz- chniowych ujęć wody na jeziorze Barlineckim poza obszarem zmiany planu;
6) odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych do kanalizacji miejskiej w ulicy KDG;
7) zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej rozdzielczej, ułożonej w ulicy o symbolu KX i ulicy o symbolu KDG (położonej poza obszarem zmiany planu);
8) zaopatrzenie w ciepło z własnych urządzeń ciepłowniczych w oparciu o paliwo gazowe
lub energię elektryczną, lub z miejskiej sieci ciepłowniczej;
9) zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej 15/0,4 KV, „Sądowa”
S-2028 (usytuowanej poza obszarem zmiany planu) na Starym Mieście, siecią nn kablową doziemną oraz dla celów oświetlenia ulic ze stosowaniem latarni:
     a) typu parkowego przy ścieżce pieszo - rowerowej,
     b) z oprawami nawiązującymi do historycznych form na pozostałym obszarze;
10) obsługa telekomunikacyjna w systemach przewodowych i bezprzewodowych z zakazem realizacji masztów antenowych o wysokości powyżej 18 m;
11) wywożenia odpadów na wysypisko miejskie zlokalizowane poza obszarem zmiany planu,
a składowanych w pojemnikach z osłonami z zieleni zimo-zielonej w terenach działek budowlanych.


Rozdział IV. Środowisko przyrodnicze i kulturowe

§ 8

1. W obszarze zmiany planu występują obiekty podlegające ochronie przyrody i zabytków
z granicami wg załącznika w zakresie:

1) Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny ochronnej;
2) budynek wpisany do ewidencji zabytków (lodownia) w terenie o symbolu UT.

2. Obszar zmiany mpzp położony jest:
1) w zasięgu obszaru ochrony wód podziemnych GZWP-135;
2) w strefie ochrony pośredniej ujęcia “Miedwie” (Decyzja Wojewodów Szczecińskiego i Gorzowskiego z dnia 28.06.1991 r. nr 0S-7600/b.n./91);
3) w strefie ochrony obrzeży wód powierzchniowych;
4) w granicach ochrony konserwatorskiej Starego Miasta w Barlinku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 292/79 (decyzja z dnia 22.11.1979 r. znak KI.III,5340-R/292/79), z ustanowieniem stref:
     a) „WIII” ochrony archeologicznej ,
     b) “B” ochrony układu urbanistycznego,
     c) „E” ochrony ekspozycji Starego Miasta od strony jeziora Barlineckiego.

3. Planowana zabudowa i zagospodarowanie terenów uwarunkowane jest zapewnieniem ochrony wód i powietrza poprzez realizację systemów inżynieryjnych wg §7.

4. W strefie ochrony obrzeży wód powierzchniowych obowiązuje kształtowanie zabudowy
i zagospodarowania w zakresie:
1) ochrony wód otwartych przed zanieczyszczeniem wg ustaleń §7,
2) ochrony historycznego krajobrazu kulturowego wg ustaleń ust. 5.

5. W obszarze zmiany planu obowiązują przepisy w zakresie specjalnego kształtowania zagospodarowania w strefach ochrony konserwatorskiej oraz w odniesieniu do zabytków architektury:
1) w strefie WIII ochrony archeologicznej ustala się obowiązek:
     a) uzgadniania i opiniowania wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę konserwatorską, 
     b) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji obowiązuje przeprowadzenie badań ratunkowych na koszt Inwestora; właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych lub innych związanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym,
     c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służby ochrony zabytków; badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października;
2) w strefie „B” ochrony obszaru staromiejskiego ustala się:
     a) odtworzenie lokalizacji (wg załącznika) i gabarytów budynku (Jeziorna 14) który był wpisany do ewidencji zabytków oraz formy i pokrycia dachu wg ustaleń §2 i §3,
     b) odtworzenie nawierzchni brukowej w ulicy o symbolu KX, po realizacji planowanego uzbrojenia,
     c) usunięcie dysharmonijnej zabudowy, z terenu o symbolu MN, UT wg załącznika,
     d) dostosowanie rozmieszczenia planowanych budynków do historycznej kompozycji przestrzennej z jej lokalizacją w terenach określonych na załączniku oraz ich ukształtowania architektonicznego wg ustaleń §2 i §3,
     e) opiniowanie dokumentacji projektowej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;
3) w strefie ekspozycji od strony jeziora Barlineckiego ustala się obowiązek:
     a) kształtowania planowanej zabudowy w nawiązaniu do budynków zabytkowych na Starym Mieście i zagospodarowania wg pkt. 1,
     b) utrzymania naturalnego ukształtowania rzeźby terenów niezabudowanych oraz zieleni
z jej uzupełnieniem,
     c) uzgadniania wszelkich działań inwestorskich związanych z zabudową
z wojewódzkim konserwatorem zabytków;


4) w odniesieniu do budynków wpisanych do ewidencji:
     a) ochronie podlega zasadnicza forma architektoniczna budynku (gabaryty wysokościowe, forma dachu, rodzaj pokrycia oraz kompozycja i wystrój elewacji),
     b) projekty budowlane podlegają opiniowaniu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rozdział V. Skutki prawne uchwalenia planu

§ 9

Zgodnie z art. 10 ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową 0 % dla wszystkich terenów.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§ 10

W obszarze zmiany planu określonym na załączniku tracą moc ustalenia:
1) planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/272/94 Rady Gminy i Miasta Barlinek z dnia 26 maja1994 r. (pub. Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 13 poz. 100);
2) planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta Barlinka, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/103/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Barlinek z dnia 6 kwietnia 1988 r. (pub. Dz.Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 9 poz. 73), podtrzymanego Uchwałą Nr VI/55/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 38 poz. 329).

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Barlinku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania: 2003-11-27 13:34:28 - Uchwała Nr IV/41/2003 w formacie MS WORD 97 (69.50 kB)
2012-04-17 08:15:56 - Załącznik graficzny (zip) (393.39 kB)

Ilość odwiedzin: 7399
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr IV/41/2003
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy UM Barlinek
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy UM Barlinek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-27 13:24:40
Data udostępnienia informacji: 2003-11-27 13:24:40
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 09:24:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner