logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      minus XLII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/604/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/605/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/606/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/607/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/608/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/609/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/610/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/611/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/612/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/613/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/614/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/615/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/619/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/620/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/621/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/622/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/623/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/624/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/625/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A AUCHWAŁA NR XLII/604/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:

      § 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
481.667 zł
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
275.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
275.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
275.000,-
 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
14.748,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
14.748,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
14.748,-

 

Dział 750 Administracja publiczna gminna
91.850,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
91.850,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
25.000,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3.900,-
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
4.000,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
650,-
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
1.000,-
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe
35.000,-
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
4.300,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
10.000,-
§ 4308 Zakup usług pozostałych
3.200,-
§ 4418 Podróże służbowe krajowe
4.800,-
 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
20.000,-
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
20.000,-
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
20.000,-

 

Dział 801 Oświata i wychowanie
30.069,-
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
23.069,-
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
641,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
21.658,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
559,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
211,-
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
7.000,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
7.000,-
 
 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
50.000,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
20.000,-
§ 4260 Zakup energii
20.000,-
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
30.000,-
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
30.000,-

 

      § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
30.069 zł
w tym:
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
30.069,-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
23.069,-
§ 4810 Rezerwy
23.069,-
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
7.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
7.000,-

 

      § 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
67.048 zł
w tym:
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
14.748,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
14.748,-
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
14.748,-
 
 
Dział 750 Administracja publiczna
52.300,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast i miast na prawach powiatu)
52.300,-
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 
52.300,-


§ 4. Zwiększa się deficyt do wysokości 10.432.540 zł.

§ 5. Zwiększa się kwotę przychodów do wysokości 12.183.107 zł, w tym kwotę kredytów (§ 952) i obligacji (§ 931) do wysokości 12.179.339 zł.

§ 6. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/598/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2009 r.
otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 1 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/598/2009 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2009 r. otrzymuje brzmienie jak Zał. Nr 2 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2009-07-07 09:04:13 - Załącznik do Uchwały Nr XLII/604/2009 MS Excel (140.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4953
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLII/604/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
Skrócony opis: w spr. zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-07-07 08:51:07
Data udostępnienia informacji: 2009-07-07 08:51:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 09:07:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner