logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      minus XLII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/604/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/605/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/606/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/607/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/608/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/609/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/610/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/611/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/612/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/613/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/614/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/615/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/619/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/620/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/621/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/622/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/623/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/624/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/625/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 UCHWAŁA Nr XLII/624/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”, stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/72/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2007 w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”, wprowadza się następujące zmiany:
1) pozycja nr 10 tabeli nr 57 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) pozycja nr 22 tabeli nr 57 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”.


Odnośnie zadania: Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku.

Zadanie jest przewidziane do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 7.2 Infrastruktura sportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (dalej: RPO WZ). W dniu 27 maja 2009 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 7.2., termin składania wniosków upływa 29.07.2009 r. Wcześniejsze harmonogramy konkursów w ramach RPO WZ, uchwalane przez Zarząd Województwa nie przewidywały naboru wniosków do działania 7.2 w roku 2009.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz:
 zmianę kosztów zadania wynikającą z aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
 podział zadania na dwa etapy
wystąpiła konieczność zmiany WPI.
Zmiana dotyczy lat 2010-2011.

Odnośnie zadania: Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle.

Zadanie jest przewidziane do złożenia wniosku o przyznanie pomocy z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 30 czerwca 2009 r. upływa termin składania wniosków. Kwota pierwotnie zapisana w WPI wynikała z szacunku kosztów inwestycji. Po opracowaniu kosztorysów inwestorskich nastąpiła konieczność zwiększenia planowanego kosztu zadania.
Zmiana dotyczy roku 2010.

Ilość odwiedzin: 5271
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLII/624/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
Skrócony opis: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-07-07 11:28:27
Data udostępnienia informacji: 2009-07-07 11:28:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 11:39:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner