logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      minus XLII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/604/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/605/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/606/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/607/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/608/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/609/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/610/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/611/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/612/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/613/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/614/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/615/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/619/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/620/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/621/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/622/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/623/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/624/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XLII/625/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLII/603/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) - uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I
Ustalenia wstępne

Rozdział 1
Przedmiot i zakres planu

§1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr LII/375/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek” przyjętego Uchwałą Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian o łącznej powierzchni ok. 126,96 ha, zwanego dalej planem miejscowym.

2. Przedmiotem planu miejscowego są tereny: zabudowy przemysłowo-składowej, mieszkaniowej, usługowej, zespołów garaży i parkingów, ogrodów działkowych, zieleni izolacyjnej, komunikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej.

3. Podstawowym celem planu miejscowego jest wskazanie nowych terenów pod dalszy rozwój funkcji produkcyjno-składowej i usługowej, usankcjonowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej oraz określenie zasad realizacji i modernizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

4. Integralnymi częściami planu miejscowego są:
1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§2. Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony ulicami Szosową, Przemysłową, Szosą do Lipian, którego granice określa załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący rysunek planu.

Rozdział 2
Główne zasady konstrukcji ustaleń planu miejscowego

§3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) przeznaczenie terenów;
6) napowietrzne linie energetyczne do skablowania;
7) klasy funkcjonalne dróg;
8) strefa ochrony konserwatorskiej „W.III” – stanowiska archeologicznego;
9) otulina Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego;
10) granica obszaru położonego w Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych (GZWP 135 - ZBIORNIK BARLINEK);
11) strefa negatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznych.

§4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) celu publicznym - należy przez to rozumieć cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340);
2) drogach zakładowych – należy przez to rozumieć drogi nie mające charakteru dróg publicznych, służące wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej przedsiębiorstw;
3) działce - należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym;
4) klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych;
5) korytarzach technologicznych – należy przez to rozumieć tereny wydzielone pod prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i sieci technologiczne;
6) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki; dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki jednak nie więcej niż o 1,5 m;
8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, na której należy zlokalizować jedną z elewacji, z zastrzeżeniem iż dopuszcza się cofnięcia zabudowy na długości nie większej niż 20% długości elewacji oraz wysunięcia
o nie więcej niż 1,5 m elementów takich jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki;
9) planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1ust. 1 niniejszej uchwały;
10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię biologicznie czynną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 r. Nr 109, poz. 1156);
11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć zabudowaną powierzchnię działki zajętą pod budynki lub budowle za wyjątkiem dróg, liczone w ich największym rzucie poziomym bez uwzględniania kondygnacji podziemnych, znajdujących się w całości poniżej poziomu gruntu rodzimego;
12) utwardzonych placach i utwardzonych miejscach postojowych – należy przez to rozumieć nawierzchnię nie będącą powierzchnią biologicznie czynną, jak również niewykonaną z materiałów sypkich typu: szutry, żużle itp., przygotowaną do ruchu pieszego bądź samochodowego spełniającą przepisy odrębne w zakresie placów przystosowanych do ruchu pieszego lub miejsc postojowych;
13) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz rozporządzenia Wojewody;
14) sieciach technologicznych – należy przez to rozumieć podziemne, naziemne i nadziemne sieci infrastruktury technicznej prowadzone na terenach aktywności gospodarczej, służące obsłudze tychże terenów lub terenów z nimi sąsiadujących oraz sieci związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykorzystywanych wyłącznie w procesach technologicznych;
15) symbolu terenu - należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie i możliwy sposób zagospodarowania określony w niniejszej uchwale;
16) ściekach – należy przez to rozumieć ścieki bytowo-gospodarcze oraz ścieki przemysłowe;
17) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi
oraz określony symbolem;
18) usługach – należy przez to rozumieć zespół czynności wykonywanych przez jedne podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiotów w celu zaspokojenia ich potrzeb konsumpcyjnych lub produkcyjnych;
19) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413);
20) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego.

§5. Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z możliwością lokalizacji usług – oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem MW/U;
2) tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1U, 2U, 3U;
3) tereny obiektów produkcyjnych i magazynów – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P;
4) tereny zieleni izolacyjnej i parkingów – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1ZI/KDP, 2ZI/KDP;
5) tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI;
6) teren ogrodów działkowych - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem ZD;
7) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem E;
8) teren infrastruktury technicznej – stacja wodociągowa - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem W;
9) teren infrastruktury technicznej – gazowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów- oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem G/P;
10) tereny garaży - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KDP, 2KDP i 3KDP;
11) teren publicznej drogi głównej –oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KD-G;
12) tereny publicznych dróg zbiorczych – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z;
13) teren publicznej drogi lokalnej – oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem KD-L;
14) tereny publicznych dróg dojazdowych – oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D;
15) publiczny ciąg pieszy – oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDX.

DZIAŁ II
Ustalenia ogólne

Rozdział 1
Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania przestrzennego
inwestowania i kształtowania ładu przestrzennego

§6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) dla sytuowania urządzeń i budowli infrastruktury technicznej nie jest wymagane zachowanie ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy;
2) możliwość grodzenia terenów od strony dróg publicznych wyłącznie w postaci ogrodzenia ażurowego;
3) maksymalne zachowanie istniejących zadrzewień, w szczególności wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz przy granicach terenów przemysłowych sąsiadujących z terenami przeznaczonymi na inne funkcje;
4) zieleń izolacyjną na granicach terenów przemysłowych należy kształtować jako zieleń
w postaci drzew i krzewów tworzących naturalną przegrodę wizualną i chroniącą tereny sąsiednie od niekorzystnego oddziaływania terenów przemysłowych;
5) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających dróg, za wyjątkiem oznakowań informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujące miasto, region, walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe itp.

§7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) minimalizację uciążliwości dla środowiska poprzez stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania dla otuliny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego obejmującego cały obszar objęty planem miejscowym;
2) ochronę wód podziemnych ze względu na położenie w obszarze wysokiej ochrony (OWO) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 135 – Zbiornik Barlinek), poprzez:
a) obowiązek podczyszczania wód opadowych z utwardzonych miejsc postojowych przed ich odprowadzeniem,
b) zakaz stosowania nieutwardzonych miejsc postojowych dla samochodów,
c) zakaz magazynowania odpadów w sposób mogący powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych i gleby;
3) zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu, cieków wodnych i rowów;
4) obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego;
5) dla terenu oznaczonego symbolem MW/U oraz na granicach działek terenów przeznaczonych pod usługi i produkcję, a sąsiadujących z terenami: 1KD-Z oraz KD-L graniczącymi z zabudową mieszkaniową, w myśl przepisów o ochronie środowiska przed hałasem - standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej;
6) zakaz wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał i minerałów;
7) zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości do gruntu oraz wód podziemnych;
8) zakaz składowania odpadów i złomu na wszystkich terenach, za wyjątkiem składowania tymczasowego do czasu wywozu na właściwe składowiska odpadów;
9) obowiązek retencjonowania wód opadowych, które powinny być rozprowadzone po gruncie w ramach własnej nieruchomości, a z terenów gdzie mogło dojść do ich skażenia rozprowadzenie po gruncie po wcześniejszym ich podczyszczeniu;
10) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową oraz usługową należy zapewnić nasycenie zielenią, a na styku z funkcjami wrażliwymi (zabudowa mieszkaniowa) wprowadzić zieleń izolacyjną z wykorzystaniem zieleni wysokiej oraz zimozielonych liściastych krzewów odpornych na zanieczyszczenia;
11) możliwość utworzenia lokalnych enklaw zieleni wysokiej np. w oparciu o istniejące aleje wzdłuż ulic lub wyznaczenie terenów zieleni wysokiej izolacyjnej na granicach terenów przemysłowych;
12) pokrycie zielenią wszelkich terenów niezabudowanych i nieutwardzonych na terenach przemysłowych;
13) obowiązek segregacji odpadów.

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:
1) w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych;
2) strefę ochrony konserwatorskiej „W.III” – stanowiska archeologicznego AZP 39-11/21, dla której obowiązuje:
a) nakaz prowadzenia inwestycji w konsultacji i współpracy z właściwym organem
ds. ochrony zabytków,
b) obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych przed rozpoczęciem prowadzenia prac ziemnych,
c) obowiązek uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie
z przepisami odrębnymi, na rozpoczęcie robót ziemnych.

§9. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, ustala się:
1) dla terenów KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, KDX - realizacja oświetlania ulicznego i małej architektury powinna być wykonana w oparciu o jednolite gabaryty i kolorystykę;
2) obowiązek uwzględnienia w przypadku budowy lub przebudowy układu drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
3) obowiązek zapewnienia ochrony ludności, zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, określonymi przepisami odrębnymi.

§10. Ustala się strefy negatywnego oddziaływania od linii elektroenergetycznych 110 kV i 15kV, w ramach których zakazuje się lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi dłuższy niż 2h w ciągu doby, za wyjątkiem zabudowy garażowej, wystawowej, miejsc ekspozycji, magazynowej, składów, wiat, miejsc postojowych itp.

§11.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających drógi publicznego ciągu pieszego KDX lub wydzielonych w ramach terenów 1P – 6P, G/P, 1U korytarzy technologicznych, z możliwością odstępstwa od tej zasady w przypadku:
a) gdy warunki techniczne lub terenowe uniemożliwiają takie prowadzenie,
b) przyłączy oraz sieci elektroenergetycznych 110kV i 15kV, których nie przewiduje się do skablowania,
c) kolektorów deszczowych, jeżeli wynika to z ukształtowania terenu;
2) zakaz realizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem:
a) elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 110kV i nieprzeznaczonych do skablowania sieci 15kV,
b) sieci technologicznych zlokalizowanych na terenach przemysłowych;
3) możliwość budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji zakładowych sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MW/U, 1U, 2U, 3U, 1KDP, 2KDP i 3KDP;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) dopuszcza się przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych 110 kV z GPZ „Barlinek”,
b) dopuszcza się rozbudowę GPZ „Barlinek” poprzez wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy,
c) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych, realizowanych jako sieci kablowe, za wyjątkiem sieci 110 kV i 15 kV nie wskazanych w planie do skablowania, dla których dopuszcza się przebudowę po istniejących trasach,
d) obowiązek skablowania sieci elektrycznych 15 kV wskazanych na rysunku planu miejscowego,
e) poza istniejącymi stacjami transformatorowymi dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych 15/04 kV typu kioskowego na terenach 1P-6P, G/P, 1U, E i W,
w oparciu o linie kablowe 15 kV w układzie pierścieniowym,
f) istniejące sieci kolidujące z planowanymi jezdniami należy przełożyć poza pas jezdni;
5) obowiązek prowadzenia sieci telekomunikacyjnych wyłącznie jako sieci kablowe;
6) możliwość lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i innych urządzeń radiokomunikacyjnych wyłącznie na terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, E, G/P, 1U;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia,
b) zaopatrzenie w gaz z magistralno-rozdzielczej sieci gazowej prowadzonej ze stacji redukcyjno-pomiarowych II stopnia położonych na terenach G/P i 6P, poprzez istniejące i projektowane sieci niskiego i średniego ciśnienia,
c) dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowych zlokalizowanych poza granicami planu miejscowego,
d) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych na terenach 1P – 6P, 1U, G/P, W wyłącznie jako zbiorników podziemnych,
e) dla istniejących i planowanych rozdzielczych sieci gazowych o średnicy powyżej 32mm w strefie kontrolowanej od gazociągu, wynoszącej 0,5m ustala się zakaz lokalizacji budynków, składów, magazynów, nasadzeń drzew;
f) ustala się minimalną średnicę rozdzielczej sieci gazowej - 32mm,
8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) zaopatrzenie w ciepło z istniejących kotłowni przemysłowych, zlokalizowanych na terenie 6P,
b) zaopatrzenie w ciepło poprzez przyłączenie do sieci miejskiej,
c) zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych lub indywidualnych kotłowni
o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%,
d) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł geotermalnych;
9) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,
b) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
c) zaopatrzenie w wodę z istniejących i nowych studni głębinowych na terenach 1P-6P oraz W pod warunkiem:
• ogrodzenia studni głębinowej w strefie bezpośredniej ochrony ca 10m,
• zabezpieczenia i zamknięcia włazów do obudowy studni,
• zabezpieczenia przed możliwością skażenia wód podziemnych,
d) magistralne sieci wodociągowe należy lokalizować w terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-G i KD-L,
e) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej należy przewidzieć na wypadek awarii, zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności cywilnej oraz wody do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów ustala się z hydrantów zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KDL, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D;
10) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
b) obowiązek odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej,
c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków poprzez kanalizację ogólnospławną,
d) w przypadku ścieków z terenów przemysłowych, które mogą wpływać negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej należy je podczyścić przed odprowadzeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
e) możliwość lokalizacji lokalnych oczyszczalni ścieków na terenach 1P – 6P i G/P służących podczyszczaniu ścieków przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji lub do ponownego wykorzystania wód w procesach technologicznych,
f) możliwość budowy przepompowni ścieków na terenach 1P – 6P, G/P i 1U;
11) w zakresie odprowadzania wód opadowych:
a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
b) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do sieci ogólnospławnej, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale,
c) w przypadku gdy łączna powierzchnia zabudowy i utwardzonych placów oraz miejsc postojowych na terenach 1P – 6P, G/P, 1U w ramach jednej działki lub kilku działek, pozostających we władaniu jednego podmiotu, przekracza powierzchnię 500m2 ustala się obowiązek realizacji zbiorników do gromadzenia wód opadowych na własnym terenie,
d) obowiązek maksymalnego retencjonowania wód opadowych na terenach własnych,
e) dopuszcza się odprowadzanie niezanieczyszczonych wód opadowych do gruntu i rowów,
f) magistralne sieci kanalizacji deszczowej należy realizować wzdłuż dróg KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 1KD-D, 3KD-D, KDX;
12) zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie miasta;
13) magazynowanie odpadów przemysłowych do czasu ich wywozu na wyznaczone składowiska wyłącznie w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych i powietrza atmosferycznego oraz uniemożliwiający wywiewanie odpadów;
14) w przypadku realizacji, przebudowy i rozbudowy układu drogowego ustala się obowiązek realizacji sieci uzbrojenia technicznego na zasadach ustalonych przez poszczególnych zarządców sieci;
15) możliwość realizacji sieci uzbrojenia technicznego o parametrach większych niż ustalono
w ustaleniach szczegółowych, w przypadku przebudowy całościowego systemu doprowadzania wody i odprowadzania wód deszczowych i ścieków oraz w przypadku wyprowadzania kolektorów wodnych z ujęć wody zlokalizowanych na terenie objętym planem miejscowym oraz odprowadzania ścieków i wód opadowych do lokalnych miejsc odbioru, zlokalizowanych na terenie objętym planem miejscowym;
16) dopuszcza się budowę lokalnych pompowni ścieków na wszystkich terenach za wyjątkiem terenów MW/U, 2U i 3U, oraz wydzielania działek pod lokalizację pompowni o powierzchni mniejszej niż określone dla poszczególnych terenów.

2. Podstawowy układ drogowy stanowią drogi publiczne KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D.

3. Obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w ilości:
1) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;
2) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 30m2 powierzchni użytkowej usług oraz budynków biurowych;
3) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych;
4) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 200m2 powierzchni obiektów składowych i magazynowych;
5) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej obiektów pełniących funkcję nie wymienione wyżej.

4. Dla terenu MW/U dopuszcza się zapewnienie miejsc postojowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, w ramach terenu 2KDP i 3KDP.

5. Dopuszcza się realizację dróg zakładowych na terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P.

§12. 1. Poza określonymi w ustaleniach szczegółowych zasadami i warunkami dzielenia nieruchomości objętych planem miejscowym dopuszcza się dokonywanie wydzieleń mających na celu powiększenie sąsiedniej działki oraz wydzieleń pod drogi zakładowe.

2. W ramach planu miejscowego ustala się obowiązek zapewnienia bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne, lub ustanowioną służebność gruntową dla wszystkich działek przeznaczonych pod zabudowę.

§13. Do czasu docelowego zagospodarowania terenów dopuszcza się utrzymanie ich dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania.

§14. W planie miejscowym ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

DZIAŁ III
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji usług, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem MW/U (1,56 ha), ustala się:
1) możliwość przebudowy, rozbudowy i realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) możliwość realizacji usług towarzyszących, zlokalizowanych w parterach budynków;
3) możliwość realizacji zabudowy gospodarczej i garażowej przy granicy z terenem 6P.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy, o której mowa w ust. 2, ustala się:
1) wysokość zabudowy nie większa niż 10 m;
2) liczba kondygnacji dla zabudowy nie większa niż 2;
3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki;
5) dachy płaskie.

3. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż 1000 m2.

4. Ustala się szerokość frontu działki nie mniejszą niż 16 m.

5. Ustala się obowiązek dokonywania wydzieleń pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równolegle bądź prostopadle do sąsiadujących z nią ulic,
z możliwością odstępstwa od tej zasady:
1) o nie więcej niż 10o;
2) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.

6. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu obowiązującymi liniami zabudowy.

7. Dopuszcza się remonty, przebudowę i modernizację istniejącej zabudowy nie spełniającej wymogów dotyczących lokalizacji względem linii zabudowy i wielkości działki.

8. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z drogi 1KD-Z.

§16.1. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1U (2,59ha), 2U (0,04ha), 3U (0,10ha), ustala się:
1) możliwość realizacji zabudowy usługowej;
2) możliwość realizacji zabudowy gospodarczej i garażowej na terenie 1U;
3) możliwość realizacji parkingów.

2. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy ustala się:
1) dla ternu 1U:
a) wysokość zabudowy nie większa niż 14 m,
b) liczba kondygnacji nie większą niż 3,
c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki,
d) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejszą niż 30% powierzchni działki,
e) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie;
2) dla terenów 2U i 3U:
a) wysokość zabudowy nie większa niż 6 metrów,
b) liczba kondygnacji: 1,
c) powierzchnia zabudowy nie większa niż 80% powierzchni działki,
d) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki,
e) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

3. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż:
1) 350 m2 dla terenów 2U i 3U;
2) 1000 m2 dla terenu 1U.

4. Ustala się obowiązek dokonywania wydzieleń pod działki w sposób zapewniający zlokalizowanie granic działki równolegle bądź prostopadle do sąsiadujących z nią ulic,
z możliwością odstępstwa od tej zasady:
1) nie więcej niż 10o;
2) w przypadku gdy warunki terenowe uniemożliwiają prowadzenie podziałów zgodnie z przyjętą zasadą.

5. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

6. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej:
1) dla terenu 1U – z drogi 2KD-Z i 4KD-Z;
2) dla terenu 2U – z drogi KD-L;
3) dla terenu 3U – z drogi 1KD-Z.

7. Ustala się obowiązek lokalizacji zabudowy tak, by elewacja frontowa budynku usytuowana była równolegle do drogi, z której znajduje się główny wjazd na posesję.

§17.1. Dla terenów obiektów produkcyjnych i magazynów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1P (12,45ha), 2P (6,41ha), 3P (2,43ha), 4P (7,47ha), 5P (8,49ha), 6P (45,19ha) ustala się możliwość realizacji::
1) zabudowy produkcyjnej wraz z obiektami biurowymi;
2) zabudowy magazynowej oraz składów;
3) zabudowy usługowej, stanowiącej nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy produkcyjnej zlokalizowanej w ramach danej działki;
4) budowli i urządzeń związanych z działalnością produkcyjną;
5) parkingów.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:
1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 70% powierzchni działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni działki;
3) wysokość zabudowy kubaturowej nie większa niż 20 m;
4) wysokość budowli nie większa niż 50 m;
5) liczba kondygnacji nie większa niż 4;
6) dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

3. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż:
1) 8000 m2 dla terenów 1P i 6P;
2) 5000 m2 dla terenów 4P i 5P;
3) 2000 m2 dla terenów 2P i 3P.

4. Nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami zabudowy.

5. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej terenów:
1) 1P – z dróg 2KD-Z, 1KD-D, 2KD-D;
2) 2P – z dróg 3KD-Z, 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D;
3) 3P – z dróg 3KD-Z, 1KD-D, 4KD-D;
4) 4P – z dróg 2KD-Z, 3KD-Z;
5) 5P – z dróg 2KD-Z, 5KD-D;
6) 6P – z dróg KD-G, 2KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 5KD-D.

6. Ustala się obowiązek zagospodarowania zielenią w postaci drzew i krzewów pasa o szerokości nie mniejszej niż 4 m na granicy terenu 6P z terenami MW/U, 2KDP, 3KDP i 2U.

§18.1. Dla terenów zieleni izolacyjnej i parkingów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1ZI/KDP (0,92 ha), 2ZI/KDP (1,55 ha) dopuszcza się:
1) lokalizację zabudowy garażowej oraz utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów;
2) lokalizację zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury;
3) lokalizację przejazdów na tereny produkcyjne, składowe i magazynowe.

2. Ustala się możliwość występowania funkcji zieleni urządzonej oraz parkingów łącznie lub samodzielnie w ramach poszczególnych terenów i działek.

3. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niż 40% terenów jako biologicznie czynnych.

4. Ustala się obsługę komunikacyjną dla terenów:
1) 1ZI/KDP z drogi 1KD-D;
2) 2ZI/KDP z drogi 1KD-D i 3KD-Z.

§19.1. Dla terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1ZI (0,61 ha), 2ZI (0,45 ha), 3ZI (1,23 ha), ustala się lokalizację zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury.

2. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niż 90% powierzchni terenów jako biologicznie czynnych na terenach 1ZI i 2ZI oraz nie mniej niż 60% powierzchni na terenie 3ZI.
3. Na terenie 3ZI dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni terenów z dostępem od strony terenów produkcyjnych, składowych i magazynowych oraz terenu drogi KD-G w miejscu istniejącego wjazdu na teren.

§20. Dla terenu ogrodów działkowych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem ZD (14,85 ha), dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej, altan, szklarni oraz innych obiektów związanych z funkcjonowaniem ogrodów działkowych, w tym miejsc postojowych.

§21.1. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem E (1,37 ha), ustala się realizację zabudowy przeznaczonej pod budynki, budowle i urządzenia elektroenergetyczne.

2. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

3. Dopuszcza się zabudowę kubaturową o wysokości nie większej niż 10 m.

4. Dopuszcza się lokalizację parkingów.

5. Ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni terenu.

6. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

7. Dopuszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

8. Ustala się zakaz podziału terenu.

9. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną z terenów dróg 5KD-D, 1KD-Z.

§22.1. Dla terenu infrastruktury technicznej – stacja wodociągowa, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem W (0,22 ha), ustala się realizację zabudowy przeznaczonej pod budynki, budowle i urządzenia wodociągowe.

2. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

3. Dopuszcza się zabudowę kubaturową o wysokości nie większej niż 10 m.

4. Dopuszcza się lokalizację parkingów.

5. Ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni terenu.

6. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu.

7. Dopuszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

8. Ustala się zakaz podziału terenu.

9. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną z drogi 2KD-Z.

§23.1. Dla terenu infrastruktury technicznej gazowej oraz obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem G/P (3,11 ha), dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z gazownictwem;
2) zabudowę produkcyjną wraz z obiektami biurowymi;
3) lokalizację stacji paliw;
4) lokalizację zabudowy magazynowej oraz składów;
5) zabudowę usługową stanowiącą nie więcej niż 30% powierzchni zabudowy produkcyjnej zlokalizowanej w ramach danej działki;
6) budowle i urządzenia związane z działalnością produkcyjną;
7) lokalizację parkingów.

2. Ustala się obowiązek wygrodzenia terenu w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

3. Dopuszcza się zabudowę kubaturową o wysokości nie większej niż 20m; budowle nie większe niż 50m.

4. Ustala się powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni terenu.

5. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni terenu.

6. Dopuszcza się dachy o dowolnej konstrukcji i kształcie.

7. Ustala się wielkość działki nie mniejszą niż 3000m2.

8. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej z drogi KD-G.

§24.1. Dla terenów garaży, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KDP (0,12 ha), 2KDP (0,14 ha) i 3KDP (0,30 ha), ustala się lokalizację zabudowy garażowej oraz utwardzonych miejsc postojowych dla samochodów.

2.Ustala się wysokość zabudowy garażowej nie większą niż 5m.

3. Dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci nie większym niż 15o.

4. Dopuszcza się podział mający na celu wyodrębnienie własności zlokalizowanych na terenie garaży.

5. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów:
1) 1KDP z drogi KD-L;
2) 2KDP z drogi KD-L;
3) 3KDP z drogi 1KD-Z i 5KD-D.

§25.1. Dla terenu drogi publicznej klasy głównej, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem KD-G (3,93 ha), ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 19 m do 26 m z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań jak na rysunku planu miejscowego.

2. Skrzyżowania z drogami 2KD-Z oraz 3KD-Z i 4KD-Z należy zrealizować w postaci ronda.

3. W ramach linii rozgraniczających terenu dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego:
1) elektroenergetycznego – kablowego o napięciu do 20 kV;
2) wodociągowego do ø 400;
3) kanalizacji sanitarnej do ø 500;
4) kanalizacji deszczowej do ø 700 z możliwością realizacji rowu odwadniającego od skrzyżowania z drogą 4KD-Z do zachodniej granicy planu miejscowego;
5) gazowego o średnicy do ø 300;
6) ciepłociągu do ø 200;
7) telekomunikacyjnego;
8) oświetlenia.

4. Dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji publicznej i wiat przystankowych oraz obiektów małej architektury.

5. Dopuszcza się lokalizację zieleni w postaci trawników, drzew i krzewów,
z zastrzeżeniem zachowania w przypadku drzew odległości nie mniejszej niż 3 m od krawędzi jezdni do pnia drzewa.

6. Zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych.

§26.1. Dla terenów dróg publicznych klasy technicznej zbiorczej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KD-Z (2,44 ha), 2KD-Z (3,02 ha), 3KD-Z (0,67 ha), 4KD-Z (0,64 ha), ustala szerokość w liniach rozgraniczających:
1) dla terenu 1KD-Z – 20-26 m, jak na rysunku planu miejscowego;
2) dla terenu 2KD-Z – 24 m, jak na rysunku planu miejscowego;
3) dla terenu 3KD-Z – 20 m, jak na rysunku planu miejscowego;
4) dla terenu 4KD-Z – 20-24 m, jak na rysunku planu miejscowego;
z lokalnymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań.

2. Skrzyżowania dróg 1KD-Z z 2KD-Z oraz KD-G z 2KD-Z należy zrealizować w postaci ronda.

3. W ramach linii rozgraniczających terenu dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego:
1) elektroenergetycznego– kablowego o napięciu do 20kV;
2) wodociągowego do ø 300 w liniach rozgraniczających dróg 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z i do
ø 200 w liniach rozgraniczających drogi 1KD-Z;
3) kanalizacji sanitarnej do ø 500 w liniach rozgraniczających dróg 1KD-Z, 2KD-Z i 4KD-Z oraz do ø 400 w liniach rozgraniczających drogi 3KD-Z;
4) kanalizacji deszczowej do ø 500 w liniach rozgraniczających dróg 1KD-Z, 2KD-Z i 4KD-Z oraz do ø 400 w liniach rozgraniczających drogi 3KD-Z;
5) gazowego o średnicy do ø 300;
6) ciepłociągu do ø 200;
7) telekomunikacyjnego;
8) oświetlenia.

4. Dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji publicznej i wiat przystankowych oraz obiektów małej architektury i hydrantów przeciwpożarowych.

5. Dopuszcza się lokalizację zieleni w postaci trawników, drzew i krzewów, z zastrzeżeniem zachowania w przypadku drzew odległości nie mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni do pnia drzewa.

§27.1 Dla terenu drogi publicznej klasy technicznej lokalnej, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem KD-L (1,02 ha), ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 15-26m z lokalnymi poszerzeniami, jak na rysunku planu miejscowego.

2. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych.

3. W ramach linii rozgraniczających terenu dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego:
1) elektroenergetycznego– kablowego o napięciu do 20kV;
2) wodociągowego, do ø 100;
3) kanalizacji sanitarnej do ø 200;
4) kanalizacji deszczowej do ø 200;
5) gazowego o średnicy do ø 200;
6) ciepłociągu do ø 200;
7) telekomunikacyjnego;
8) oświetlenia.

4. Dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji publicznej oraz obiektów małej architektury i hydrantów przeciwpożarowych.

5. Dopuszcza się lokalizację zieleni w postaci trawników, drzew i krzewów.

§28.1. Dla terenów dróg publicznych klasy technicznej dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1KD-D (1,51 ha), 2KD-D (0,41 ha), 3KD-D (0,30 ha), 4KD-D (0,48 ha), 5KD-D (0,86 ha), ustala się szerokość w liniach rozgraniczających:
1) dla terenu 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 5KD-D: 12 m, jak na rysunku planu miejscowego;
2) dla terenu 4KD-D: 15 m, jak na rysunku planu miejscowego;
z lokalnymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań.

2. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych.

3. W ramach linii rozgraniczających terenu dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego:
1) elektroenergetycznego – kablowego o napięciu do 20 kV;
2) wodociągowego do ø 200 w liniach rozgraniczających dróg 1KD-D i 5KD-D oraz do ø 150 w pozostałych drogach dojazdowych;
3) kanalizacji sanitarnej do ø 600 w liniach rozgraniczających drogi 1KD-D, do ø 400 w liniach rozgraniczających drogi 5KD-D i do ø 200 w pozostałych drogach dojazdowych;
4) kanalizacji deszczowej do ø 400 w liniach rozgraniczających dróg 1KD-D
i 5KD-D i do ø 200 w pozostałych drogach dojazdowych;
5) gazowego o średnicy do ø 200 a dla terenu 5KD-D o średnicy do ø 300;
6) ciepłociągu do ø 200;
7) telekomunikacyjnego;
8) oświetlenia.

4. Dopuszcza się lokalizację hydrantów przeciw pożarowych.

5. Dopuszcza się lokalizację zieleni w postaci trawników, drzew i krzewów.

6. Dla drogi 3KD-D ustala się obowiązek wyznaczenia placu do zawracania w miejscu wskazanym na rysunku planu miejscowego.

§29.1. Dla terenu publicznego ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem KDX (0,04 ha), ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 5m, jak na rysunku planu miejscowego.

2. Dopuszcza się lokalizację utwardzonego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego.

3. W przypadku lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego należy zróżnicować kolorystycznie nawierzchnię przeznaczoną dla komunikacji pieszej i rowerowej.

4. W ramach linii rozgraniczających terenu dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia technicznego:
1) elektroenergetycznego – kablowego o napięciu do 20kV;
2) wodociągowego do ø 200;
3) kanalizacji sanitarnej do ø 200;
4) kanalizacji deszczowej do ø 200;
5) gazowego o średnicy do ø 200;
6) telekomunikacyjnego;
7) oświetlenia.

5. Dopuszcza się lokalizację sieci uzbrojenia technicznego bezpośrednio pod ciągiem pieszym lub pieszo rowerowym.

6. Dopuszcza się lokalizację zieleni.

DZIAŁ IV
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§30. W obszarze niniejszego planu zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, położonych poza granicami administracyjnymi miasta, o łącznej powierzchni 3,2136 ha, w tym:
1) Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-364-1/08 z dnia 12 stycznia 2009 r. w zakresie gruntów: RIIIa - 1,947 ha, S-RIIIa - 0,5986 ha;
2) RIVa - 0,4387 ha;
3) S-RIVa - 0,1996 ha.

§31. W granicach objętych niniejszym planem miejscowym tracą moc ustalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego obszaru w Barlinku w rejonie ulicy Okrętowej, przyjęte Uchwałą Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 7 czerwca 2000r. (publ. Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 26, poz. 313).

§32. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Ilość odwiedzin: 7876
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
Skrócony opis: w spr. uchwalenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-07-07 07:53:26
Data udostępnienia informacji: 2009-07-07 07:53:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-16 15:18:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner